• จก.กกส.กห. ตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยของขาราชการ กกส.กห.
  • พล.อ.ชัยชาญ ชางมงคล รอง ปล.กห. ตรวจเยี่ยม กกส.กห. เนื่องในโ...
  • ปล.กห. ตรวจเยี่ยม นขต.สป. (ศรีสมาน) เนื่องในโอกาสเขารับตําแ...
  • จก.กกส.กห. พบปะกำลังพล กกส.กห. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
  • พิธีรับ – สงหนาที่ และสงมอบการบังคับบัญชา จก .กกส .กห.
 
 
 
 
 
 
 
  
  • การสํารวจตรวจสอบขอมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกําลัง ในพื้นท...
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเตรียมขอมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสร...
  • การประชุมวางแผนขั้นตน การฝกการระดมสรรพกําลังเพื่อการทหาร ป...
  • โครงการ “ศูนยสงเสริมความรู สูอนาคต” (มุมหนังสือ)
  • โครงการศรัทธามหามงคลไหวพระทําบุญ ๙ วัด
  • “พบพระ พบธรรม” ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘