• กรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ จ่าสิบเอ...
  • พิธี รับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
  • งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • การบรรยายสรุปการปรับโครงสร้างและพัฒนา กองสารวัตรทหาร สำนักงา...
  • กิจกรรมการจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานป...
 
 
 
 
  
  • กำลังพลกรมการสรรพกำลังกลาโหมเข้าร่วมกิจกรรมรวมแถวทุกวันอังคา...
  • พลโท ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นประ...
  • การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “POWER UP เติมไฟ เติมความคิด พิชิตกา...
  • การพัฒนาการระดมสรรพกำลังเพื่อการระดมสรรพกำลัง
  • การประชุมคณะกรรมการศึกษาและยกร่าง พ.ร.บ.กำลังสำรอง พ.ศ. ...