• พิธี รับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
  • งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • การบรรยายสรุปการปรับโครงสร้างและพัฒนา กองสารวัตรทหาร สำนักงา...
  • กิจกรรมการจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานป...
  • งานแสดงวงโยธวาทิตเฉลิมพระเกียรติฯ
 
 
 
 
  
  • การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “POWER UP เติมไฟ เติมความคิด พิชิตกา...
  • การพัฒนาการระดมสรรพกำลังเพื่อการระดมสรรพกำลัง
  • การประชุมคณะกรรมการศึกษาและยกร่าง พ.ร.บ.กำลังสำรอง พ.ศ. ...
  • กิจกรรมรดน้ำดำหัว ตามประเพณีสงกรานต์
  • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพ...