• พิธี รับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
 • งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • การบรรยายสรุปการปรับโครงสร้างและพัฒนา กองสารวัตรทหาร สำนักงา...
 • กิจกรรมการจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานป...
 • งานแสดงวงโยธวาทิตเฉลิมพระเกียรติฯ
 • งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เชิญชวนข้าราชการร่วมออกกำลังกาย
 • พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
 • งาน Defense & Security 2013
 • จก.กกส.กห. ให้สัมภาษณ์ ททบ.5 เรื่องการกำลังสำรอง
 • งานวันตำรวจ ปี 56
 • การเยี่ยมชม บริษัท เอเซี่ยนสแตนเลย์จำกัด
 • การแสดงความยินดี
 • การบรรยายสรุปสำหรับผู้บังคับบัญชา
 • พิธี รับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
 
 
 
 
  
 • การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “POWER UP เติมไฟ เติมความคิด พิชิตกา...
 • การพัฒนาการระดมสรรพกำลังเพื่อการระดมสรรพกำลัง
 • การประชุมคณะกรรมการศึกษาและยกร่าง พ.ร.บ.กำลังสำรอง พ.ศ. ...
 • กิจกรรมรดน้ำดำหัว ตามประเพณีสงกรานต์
 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพ...
 • การประชุม อบรม สัมมนา จัดทำสถานการณ์ฝึก/ปัญหาฝึก การฝึกการระ...
 • จัดการสัมมนาปรับปรุงความต้องการทางทหารเพื่อการระดมสรรพกำลัง ...
 • เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะเดินทางไปราชการเพื่อ ติดตาม ...
 • การอบรมตามแบบธรรมเนียม และประมวลวินัยทหาร
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล กรมการสรรพกำลังกลาโหม
 • การตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานทางวิทยาการสายงานสัสดี
 • พิธีรับมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗
 • การสอบเลื่อนคุณวุฒฺิ หลักสูตรการต่อสู้ป้องกันตัว
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สำน...
 • พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม
 • พลโทยุทธนา กล้าการยุทธ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้กรุณารั...
 • การประชุม อบรม สัมมนา จัดทำสถานการณ์ ปัญหาฝึกฯ
 • การฝึกหลักสูตรผู้ช่วยครูฝึกวิชาการต่อสู้ป้องกันตัว
 • กำลังพลกรมการสรรพกำลังกลาโหมร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และปฏิญ...
 • การประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงระบบกำลังสำรองของ กห. ให้รองรับร...
 • พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับวิทยากรจาก ศูนย์รักษาความปลอดภั...
 • การพัฒนาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการระดมสรรพกำลัง
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายงานตัวเข้าตรวจสอบ
 • พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม
 • ข้าราชการ กกส.กห.พร้อมกันเข้าสวัสดีปีใหม่ จก.กกส.กห.
 • โครงการพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์ส่วนราชการทหาร พ...
 • การสัมมนา การพัฒนาและปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯ
 • การประชุม อบรม สัมมนา วางแผนเบื้องต้นการฝึกการระดมสรรพกำลังเ...
 • การประชุมคณะกรรมการศึกษาและยกร่าง พ.ร.บ.กำลังสำรอง พ.ศ. ... ...
 • พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ
 • รอง ปล.กห.(๒) และคณะ ฯ กรุณาตรวจเยี่ยม กกส.กห.
 • รอง ปล.กห.(๓) และคณะ ฯ ได้กรุณาตรวจเยี่ยม กกส.กห.
 • การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า
 • การออกกำลังกายตามนโยบายปลัดกระทรวงกลาโหม
 • กิจกรรมลีลาศ
 • กิจกรรมลีลาศ (3)