ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
Defence Mobilisation Department

พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ
เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

 
Banner-Mobex2019-FTX_200-(5).jpg555.jpg
Capture.JPG
ปก.JPG
คำนำ-(1).JPG
สารบญ.JPG


บทที่ ๑ แนวความคิดในการจัดทำองค์ความรู้เรื่อง การผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
button.png


บทที่ ๒ บทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนกองทัพของส่วนราชการทหาร พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
button.png


บทที่ ๓ การจัดทำฐานข้อมูลและการกำหนดประเภททรัพยากร และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง ๑๐ ด้าน
button.png


           - ผังการประสานงาน การจัดทำฐานข้อมูล  
            button.png

บทที่ ๔ บทสรุป 
button.png

ผนวก ก นิยามศัพท์
button.png

ผนวก ข ข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการระดมสรรพกำลัง
button.png