กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระดมสรรพกำลัง การกำลังสำรอง การสัสดี
หน้าแรก > สาระน่ารู้

-

-ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๕
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร(ฉบับที่๑๘) พ.ศ.๒๕๖๕
- ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลื่อนยศและเลื่อนฐานะกำลังพลสำรองที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อปฏิบัติราชการหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล พ.ศ.๒๕๖๕
- ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจำตัวกำลังพลสำรอง พ.ศ.๒๕๖๒
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
- กฎกระทรวง กิจการกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๙
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกิจการกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๙
- ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๙
- แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.๒๕๕๘
- พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.๒๕๕๘
- กฎกระทรวง กำหนดแบบบัญชีทรัพย์ที่อาจเรียกเกณฑ์ ใบเรียกเกณฑ์ หมายเกณฑ์ หนังสือยกเว้นสำหรับทรัพย์สิน
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2516) ออกตามความใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
- กฎกระทรวง 
- ข้อบังคับ กห ว่าด้วยการเตรียมพล 2515
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกำหนดหน้าที่สัสดี พ.ศ.2553
- ข้อบังคับทหารว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร
- คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 277 เรื่อง การระดมสรรพกำลังของกระทรวงกลาโหม
- ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
- พระราชกฤษฎีกา มอบอำนาจในการผ่อนผันตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำการแทน พ.ศ.2509
- พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พ.ศ.2457
- พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497
- พระราชบัญญัติ การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.2530
- พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ กำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ.2484
- พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
- พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498
- พระราชบัญญัติ น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521
- พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.2497

-พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.2497(ฉบับที่4)พ.ศ.2516
-พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.2497(ฉบับที่3)พ.ศ.2507
-พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.2497(ฉบับที่2)พ.ศ.2498
- พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
- พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2502


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสัสดี