แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การเปิดเผยข้อมูสาธารณะ (OIT)
1. การเปิดเผยข้อมูล
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
  O1.โครงสร้าง
  O2.ข้อมูลผู้บริหาร
  O3.อำนาจหน้าที่
  O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  O6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
  O7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8.Q&A
แผนดำเนินงาน
  O10.แผนดำเนินงานประจำปี
  O11.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
  O12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
  O13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
  O30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
2.การป้องกันการทุจริต
2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)