021
การเปิดเผยข้อมูสาธารณะ (OIT)
O21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- ปี 2565 หน่วยไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท