การเปิดเผยข้อมูสาธารณะ (OIT)
 
  O23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
-สขร.1 มี.ค.64
-สขร.1 ก.พ.64
-สขร.1 ม.ค.64
-สขร.1 ธ.ค.63
-สขร.1 พ.ย.63
-สขร.1 ต.ค.63