023
การเปิดเผยข้อมูสาธารณะ (OIT)
  O23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
หน่วย : กกส.กห.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                   - มี.ค.65                       [DOWNLOAD]
                    - ก.พ.65                       [DOWNLOAD]
                    - ม.ค.65                       [DOWNLOAD]
                    - ธ.ค.64                       [DOWNLOAD]
                    - พ.ย.64                       [DOWNLOAD]
                    - ต.ค.64                       (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)