การเปิดเผยข้อมูสาธารณะ (OIT)
  O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- สขร.1 ปี63
- สขร.1 ปี61