ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
Defence Mobilisation Department

พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ
เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

 
Banner-Mobex2019-FTX_200-(5).jpg555.jpg
Capture.JPG


1.ข้อมูลการระดมสรรพกำลังด้านคน
   - ข้อมูลกำลังคนที่มีความชำนาญพิเศษ


          
2.ข้อมูลการระดมสรรพกำลังด้านอาหาร
  -ข้อมูลโรงงานผลิตอาหาร


3.ข้อมูลการระดมสรรพกำลังด้านน้ำ
   - ข้อมูลแหล่งน้ำผิวดิน
   - ข้อมูลการประปา
   - ข้อมูลโรงงานผลิตน้ำดื่ม


4.ข้อมูลการระดมสรรพกำลังด้านการคมนาคม-ขนส่ง
   - ข้อมูลรถยนต์โดยสาร
   - ข้อมูลรถยนต์บรรทุก
   - ข้อมูลรถไฟ
   - ข้อมูลถนน
   - ข้อมูลเส้นทางรถไฟ
   - ข้อมูลสะพาน
   - ข้อมูลสะพานรถไฟ
   - ข้อมูลสถานีขนส่ง
   - ข้อมูลสถานีรถไฟ
   - ข้อมูลเรือ
   - ข้อมูลท่าเทียบเรือ
   - ข้อมูลอากาศยาน
   - ข้อมูลท่าอากาศยาน/สนามบิน


5.ข้อมูลการระดมสรรพกำลังด้านการสื่อสาร
  - ข้อมูลโทรศัพท์
  - ข้อมูลสถานีเรดาห์
  - ข้อมูลผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต


6. ข้อมูลการระดมสรรพกำลังด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  - ข้อมูลโรงพยาบาล
  - ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัย
  - ข้อมูลโลหิตสำรอง
  - ข้อมูลโรงงานผลิตยา-เวชภัณฑ์-อุปกรณ์ทางการแพทย์


7.ข้อมูลการระดมสรรพกำลังด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต
  - ข้อมูลโรงงานผลิตอาวุธ,กระสุน,วัตถุระเบิด,และยุทธภัณฑ์
  - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม


8. ข้อมูลการระดมสรรพกำลังด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน
  - ข้อมูลเขื่อนผลิตไฟฟ้า
  - ข้อมูลสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง-ก๊าช
  - ข้อมูลโรงงานผลิตเชื้อเพลิงและพลังงาน9. ข้อมูลการระดมสรรพกำลังด้านการประชาสัมพันธ์
  - ข้อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียง
  - ข้อมูลสถานีโทรทัศน์
  - ข้อมูลเคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม
  - ข้อมูลหนังสือพิมพ์
  - ข้อมูลสำนักข่าว
  - ข้อมูลผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ
10.ข้อมูลการระดมสรรพกำลังด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ
   - ข้อมูลวัด
   - ข้อมูลโรงแรม/ที่พัก
   - ข้อมูลสถานศึกษา
   - ข้อมูลสถานกักกัน11.ผนวก ก
    แนวทางการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง12.ผนวก ข
     ทำเนียบส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนข้อมุลทรัพยากร