ตราประจําหน่วยงาน
เป็นรูปจักร สมอ ปีก ซ้อนทับวงกลมสองวง
วงกลมวงในมีรูปดาว ๕ แฉก
ภายในวงกลมวงนอก  ส่วนบนมีชื่อหน่วยเป็นตัวอักษรภาษาไทยคำว่า
“ กรมการสรรพกำลังกลาโหม ”
ส่วนล่างมีชื่อหน่วยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า
“ DEFENCE MOBILISATION DEPARTMENT ”

ความหมายของตราสัญลักษณ์

๑. ตรา สป. (จักร สมอ ปีก) หมายถึง กรมการสรรพกำลังกลาโหม (กกส.กห.) เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(สป.)
๒. ดาว ๕ แฉก หมายถึง กกส.กห. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผนึกพลังอำนาจของชาติที่มีอยู่ ๕ ด้าน
* สีเหลือง-ฟ้าของดาว คือ สีประจำหน่วยของ กกส.กห. เนื่องจาก กกส.กห. ย้ายมาสังกัด สป. ในปีมหามงคล (พ.ศ.๒๕๕๐) คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  (สีเหลือง) มีพระชนม์มายุครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ (สีฟ้า) มีพระชนม์มายุครบ ๗๕ พรรษา)
- สีฟ้า แสดงถึง สันติภาพ ความสงบ และความฝัน สีฟ้าช่วยยุติการทะเลาะเบาะแว้ง สร้างหุ้นส่วนใหม่ และช่วยให้มีความกล้าในการทำสิ่งที่ยากลำบาก ช่วยรักษาอาการขี้เกียจและเสริมสร้างพลังทางใจด้วย
- สีเหลือง แสดงถึง ความเจิดจ้า ความสว่างไสว ความเชื่อใจ พระอาทิตย์รังสีสีเหลืองที่ให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิต สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่และชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความสว่างไสว สีเหลืองยังช่วยชำระจิตใจที่ยังช่วยให้ตัดสินใจได้ดีที่สุดสำหรับเรื่องธุรกิจและชีวิตที่นำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์
๓. วงกลมชื่อประกอบด้วย ๓ สีจากสีธงไตรรงค์ คือ แดง ขาว น้ำเงิน อันหมายถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์