The player

สถานี DMD TV เปิดดำเนินการเวลา 08.30 น. และปิดทำการในเวลา 16.00 น. (CPX)ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.61 และ (FTX)ห้วงวันที่ 18-20 มิ.ย.61>
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม บูรณาการร่วมกับ กองทัพไทย ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทำการฝึกภาคสนาม(Field Training Exercise : FTX)ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ติดตามการฝึกฯ ได้ที่เว็บไซต์ dmd.mod.go.th