ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
Defence Mobilisation Department

พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ
เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

 
Banner-Mobex2019-FTX_200-(5).jpg555.jpg
Capture.JPG

 
   

 
องค์ความรู้ของ กกส.กห. เรื่องหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานด้านการสัสดี ตามอนุมัติหลักการของ รมว.กห. 

คู่มือการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกฯ นักศึกษาวิชาทหาร 

องค์ความรู้การฝึกระดมทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 

การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “การจัดเตรียมข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง

การจัดการองค์ความรู้เรื่อง "หลักสูตรการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร"
การจัดการองค์ความรู้เรื่อง "ระบบข้อมูลการระดมสรรพกำลัง ของ กกส.กห."

การจัดการองค์ความรู้เรื่อง "การผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ"
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "กฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาระบบกำลังสำรองตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ กห. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙"
(ร่าง) องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบกำลังสำรองตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ กห. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
มาตรฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง
การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร  
การจัดทำมาตรฐานข้อมูลทรัพยากร เพื่อการระดมสรรพกำลัง โดยคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ ของ กกส.กห. (KM TEAM)